mMijn Omgeving
Reisgezelschap: 0
Toepassen

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
 2. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel.
 3. ondernemer: het bedrijf dat de plaats aan de recreant ter beschikking stelt;
 4. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
 5. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
 6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de toeristische plaats
 7. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden aan de recreant de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode ter beschikking.
 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
 3. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven.
 4. De ondernemer gaat er van uit, dat de recreant met instemming van zijn eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 2. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst. Hieronder vallen ook kosten zoals gas, water en energie kosten.
 3. De ondernemer behoudt zich het recht om de prijs aan te passen als er sprake is van een technische of menselijke fout. Ook na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien langer dan twee weken voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs;
 3. Indien twee weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant niet tijdig (overeenkomstig de datum in de factuur) of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de recreant overeenkomstig artikel 6 lid 1 een vergoeding verschuldigd is aan de ondernemer.
 4. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 5. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant

Artikel 6: Annulering

 1. 1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
–    bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
–    bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
–    bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 1. 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd. De recreant heeft aldus geen recht op restitutie.

Artikel 9:Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
 2. Indien de recreant, mederecreant(en) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven.
 3. Indien de recreant, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
 4. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;
 5. Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet.
 6. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. . De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 7. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
 8. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen overeenkomstig artikel 10 lid 2.
 9. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Ontruiming

 1. Als de overeenkomst is geëindigd, moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.
 2. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2 en 3. Eventuele stallingkosten, voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 11: Wet- en regelgeving

 1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet.
 2. LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan, indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
 3. Beter Uit Vakantieparken en Beter Uit Reizen opereren los van elkaar zodat de SGR en het Garantiefonds niet van toepassing zijn.

 Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1.  De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 100.000,- per gebeurtenis.
 2.  De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade of ongeval door (recreatieve) activiteiten die door de onderneming al dan niet in groepsverband binnen en/of buiten het park worden georganiseerd.
 4.  De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
 6.  De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mede­recreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 7. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.
 8. Vianden Castle Camp wijst alle aansprakelijkheid af in geval van diefstal, brand of slechte weersomstandigheden. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om de benodigde verzekeringen te hebben.
 9. De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de communicatie van haar partners of om het even welke derde, voor foto’s waarvan ze verklaard hebben over de rechten ervan te beschikken, voor valse, bedrieglijke of foutieve informatie die vermeld zou staan in de catalogi of op de websites van partners, en in het bijzonder de illustratieve foto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatiemogelijkheden, de diensten en de werking data.